شب های بخشش وبخشندگی چه زمانی است؟؟؟

 

 

می گویند این شبها شبهای بخشندگی وبخشش است و باید دیگران را ببخشیم تا خداوند ببخشد مارا !

می گویند از خداوند بخواهید که سرنوشتتان را خوب بنویسد و شما را ببخشد و گناهانتان را نادیده بگیرد!

می گویند قضاوت هایتان را دور بریزید وبه خداوند توکل کنید و خدا را وکیل و وصی کارهایتان قرار دهید !

می گویند تنها این شبهاست که خداوند درهای رحمتش بیشتر باز است و شما بخشوده میشوید و مسیر یکساله زندگی تان  مشخص میشود و نوشته میشود !

نمی دانم درست است یا اشتباه هر چه می گویند قطعا جایی درست بوده و اجرا شده وجایی نه باز هم نیمیدانم .

فقط میدانم که همیشه و هرشب، شب بخشش و بخشندگی است برای خودو دیگران .

 

بخشندگی چی؟

بخشندگی برای گناهان؟

بخشندگی همیشگی است در ادراک من ؛ بخشندگی در رفتار و نگاه و کلام توست بخشندگی در کارهای توست که چگونه به دیگران خدمت رسانی میکنی و خداوند را در هر راه ناظر بر اعمال و کردارت میدانی و دیگر نیازی نیست که به یک شب اکتفا کنی وهمیشه هست و ناظر و بخشندگی اتفاق می افتد .

دیگران را ببخشید …

بی عقلی ، تهمت ها ، خیانت و بی ادبی ، نشانه ی عدم بلوغ روحی انسان هااست .

انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛

شما انسانی رسیده باشید !

باسبکبالی وبدون اینکه قضاوت یا سرزنش کیند و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید، ازکنار این هارد شوید …

اینجاست که دل بشخنده ی شما چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خداوند متصل شده است … و  شما همیشه بخشنده خواهید بود درهر امر وکاری و ومیتوانید بخشندگی را در کفه اصلی ترازوی خود داشته باشید بدون قضاوت وکاری .

پس بخشندگی در قضاوت نکردن است .

بخشندگی در دلی گشوده وبازو آرام است که میتواند به دیگران اثر بخشی بدهد.

بخشندگی دنیارا برای همه دیدن است و دنیارا برای همه دانستن است .

بخشندگی نگاه بالا به پایین نیست !

بخشندگی نگاهی متفاوت به دنیا است که دنیا برای هرکس به اندازه ظرفش جا دارد و تو مسئول برداشت برای ظرف خود هستی .

بخشندگی مثل بخشندگی خداوند عام وخاص است .

خداوند به همه ی مخلوقاتش می بخشد چه مخلوقات بی اثر و نامعلوم چه بعضی  مخلوقات مثل انسانها و انسانهایی که جز شرو ناراحتی برای و غم برای دیگر انسان ها چیز دیگری ندارند هم می بخشد و عرضه میکند که آنها هم از دریای رحمتش وام بگیرند و دنیا را برای جایی بهتر ساختن گلستان کنند .

دعای بخشندگی :

خدای مهربانم

کمکم کن امروز را

وهر روز را

و هرشب را

و هر زمان وهرمکان را

و هر موقعیتی را

با عشق تو آغاز کنم .

قضاوت کار توست ، قضاوتی نداشته باشم و در راهی که قدم بر می دارم قاضی و وکیل و وصی تو را بدانم ولا غیر.

بخشندگی از آن توست

عشق دروجود توست .

وقدرت در دستان توست و تویی که میتوانی هر برگی که بخواهی از درخت برکنی و هر برگی را که نخواهی بگذاری بر سرجای خودش باشد .

پس بخشندگی وبخشایشی هرشب زمان دارد و هر مکان

مربوط به شرایط خاص وویژه ندارد.و برای یک شب نیست بخشندگی بایستی در پوست و خون ما اجین شده باشد و هر زمان و هر لحظه بیان شود . بخشندگی م آرزو ست .

حسن ختام با مولانای جان:

بیچاره کسی که زر ندارد

وز معدن زر خبر ندارد

بیچاره دلی که ماند و بی تو

طوطیست ولی شکر ندارد

دارد هنر و هزار دولت

افسوس که آن دگر ندارد

می گوید دست جام بخشش

ما بدهیمش اگر ندارد

بر وی ریزیم آب حیوان

گر آب بر آن جگر ندارد

بی برگان را دهیم برگی

زان برگ که شاخ تر ندارد

آن ها  که زما خبر ندارند

گویند دعا اثر ندارد

نزدیک آمد که دیده بخشیم

آن را که به ما نظر ندارد

خاموش که مشکلات جان را

جز دست خدای برندارد.

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

بستن منو